Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja MRR w zakresie realizacji zasady konkurencyjności

data publikacji: 30-03-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego DZF-IV-82252-158-KP/11 z dnia 16 marca 2011 r. dotyczącym realizacji zasady konkurencyjności w kontekście angażowania do realizacji usług osób fizycznych w projektach PO KL Beneficjent zobowiązany jest do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia) oraz równocześnie do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (o ile posiada taką stronę) oraz w swojej siedzibie przedmiotowego zapytania.

Zasada konkurencyjności ma zastosowanie do zamówień dotyczących usług świadczonych przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilno-prawnych w ramach projektu.

W przypadku osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż dane osobowe tych osób (w tym dane adresowe) oraz dane dotyczące ich kwalifikacji, co do zasady, nie są podane do publicznej wiadomości – istnieje zagrożenie, iż nie będzie możliwe spełnienie warunku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL tj. obowiązku wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.

W związku z powyższym, mając na uwadze:
• szczególne uwarunkowania realizacji projektu (np. projekt realizowany na terenie gmin wiejskich),
• rodzaj zadań przewidzianych w ramach projektu (np. wąska grupa specjalistów),
mogą zaistnieć sytuacje, w których Beneficjent ma utrudniony dostęp do potencjalnych wykonawców usług planowanych do zlecenia w ramach projektu. W takiej sytuacji, choć Beneficjent posiada wiedzę, iż na rynku istnieje szerszy krąg potencjalnych wykonawców danej usługi a nie ma możliwości bezpośredniego dotarcia do co najmniej trzech wykonawców ze swoją ofertą powinien:

  • upewnić się, czy nie jest możliwe ustalenie potencjalnych wykonawców korzystając z serwisów dla profesjonalistów (np. GoldenLine, Profeo i Biznes.net),
  • zapewnić upublicznienie ogłoszenia w miejscach, w których danego rodzaju usługi są świadczone,
  • dodatkowo, zgodnie z Wytycznymi Beneficjent ma obowiązek w ramach zasady konkurencyjności umieścić zapytanie ofertowe na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.