Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 8.2.1 - projekty konkursowe

data publikacji: 01-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 07.03.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.2.1/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe (.pdf)