Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku

data publikacji: 06-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających konkursach w ramach następujących Działań/Poddziałań.

  • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy;
  • Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
  • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • konkurs zamknięty na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki;
  • Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw;
  • Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
  • Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkurs/Nabór projektów.