Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

UWAGA! Nowa interpretacja dotycząca sposobu wynagradzania nauczycieli w ramach Priorytetu IX

data publikacji: 07-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną interpretację dotyczącą zatrudniania nauczycieli w ramach Priorytetu IX.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i uwagami zgłaszanymi przez zainteresowane podmioty w zakresie finansowania wynagrodzeń nauczycieli w ramach PO KL, pragnę przedstawić następujące wyjaśnienia.

Zgodnie ze stanowiskiem MEN, stosunek pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez JST podlega regulacji przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W związku z powyższym treść tego stosunku, w tym sposób zatrudniania nauczycieli oraz wykonywania obowiązków pracowniczych podlega przepisom ww. ustawy. Nauczyciele są zatrudniani w ramach etatu, którego tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi do 40 godzin i z tego tytułu JST ma obowiązek wypłacać im średnie wynagrodzenie gwarantowane na mocy art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Przepisy Karty Nauczyciela nie ograniczają możliwości finansowania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w projektach w ramach PO KL do wysokości średniego wynagrodzenia. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 8 Karty Nauczyciela wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi do wynagrodzeń zagwarantowane są przez państwo w dochodach JST, którymi są środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Niemniej jednak, JST może podwyższać wynagrodzenia nauczycieli ponad średnie wyłącznie ze środków stanowiących ich dochód własny (art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela). Jednocześnie środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich stanowią dochód JST ale nie są jej dochodem własnym – art. 3 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 4-6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Oznacza to, że:

 1. W projektach finansowanych w ramach PO KL, nie jest możliwe sfinansowanie ze środków projektu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ramach stosunku pracy, wypłacanego na podstawie art. 30 ust. 10b Karty Nauczyciela, tj. powyżej wynagrodzenia średniego – nie jest zatem możliwe ze środków projektu podwyższanie wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy poza projektem;
 2. W projektach finansowanych w ramach PO KL, w ramach których beneficjent przeznacza środki na finansowanie średniego ustawowego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na podstawie Karty Nauczyciela, zatrudnianie nauczycieli w ramach stosunku pracy jest kwalifikowalne, o ile wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Z kolei, angażując nauczycieli do realizacji zadań w ramach projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej, tj. poprzez zakup usługi edukacyjnej, należy pamiętać, że:

 1. Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z przepisami krajowymi;
  Beneficjent powinien ustalić, czy w danym przypadku dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej; istotne są i wymagają każdorazowo ustalenia takie okoliczności, jak: sposób wykonania pracy, zakres podporządkowania i samodzielność osoby ją wykonującej, osobisty charakter zobowiązania tej osoby, odpłatność i sposób określenia wynagrodzenia; zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia:
   nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć,
  a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi);
   nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę);
 2. Zatrudnianie na podstawie umowy cywilnoprawnej musi być zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, w szczególności w kontekście ograniczeń
  w zakresie zatrudniania w projektach na umowę cywilno-prawną własnych pracowników zatrudnionych poza projektem na podstawie stosunku pracy, o których mowa w podrozdziale 4.5.2, pkt 2 Wytycznych:
  Kwalifikowanie wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji
  w ramach stosunku pracy oraz pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
   przedmiotowe działanie jest zgodne z przepisami krajowymi (w zakresie pracy rodzajowo różnej);
   zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej jest precyzyjnie określony;
   zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej;
   osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej.
 3. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej może oznaczać konieczność zastosowania trybu konkurencyjnego tj. PZP lub zasady konkurencyjności, jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 14 tys. euro netto.