Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca zwrotu środków w ramach realizowanych projektów

data publikacji: 08-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu w ramach POKL oraz Zasadami finansowania POKL, wszelkie środki nieprawidłowo wydatkowane przez beneficjenta w ramach projektu są odzyskiwane przez Instytucję Pośredniczącą wyłącznie poprzez zwrot tych środków, dokonany przez beneficjenta.
W związku z powyższym beneficjenci zobowiązani są do zwrotu:
- nieprawidłowości finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. 207 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku),
- korekt finansowych,
- odsetek wynikających z art. 189 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami ze strony beneficjentów POKL, Instytucja Zarządzająca zajęła w tej kwestii jednoznaczne stanowisko, potwierdzając iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma możliwości zastosowania potrącenia należności z kolejnej transzy, między innymi z uwagi na brak rozwiązań rachunkowych umożliwiających prawidłową ewidencję księgową tych środków.
Dodatkowo, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż obowiązek zwrotu dotyczy także:
- dofinansowania przekazanego przez Instytucję Pośredniczącą w ramach środków budżetu państwa w danym roku budżetowym a niewykorzystanych do końca tego roku (w części niewykorzystanej środki te, zgodnie z art. 168 UFP, podlegają zwrotowi, zatem nie mogą być wydatkowane w kolejnym roku budżetowym);
- środków związanych z końcowym rozliczeniem projektu lub oszczędnościami
w projekcie (zgodnie z Zasadami finansowania POKL, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu przedmiotowych środków przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu).