Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja na temat szkoleń organizowanych w dniach 15 kwietnia 2011 r. oraz 19 kwietnia 2011 r.

data publikacji: 15-04-2011

W związku z dużym zainteresowaniem, dotyczącym szkoleń, które odbędą się w dniu 15 kwietnia 2011 r. pt. „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla potencjalnych Projektodawców oraz podmiotów już realizujących projekty – wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk” oraz w dniu 19 kwietnia 2011 r. pt. „Praca w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych – szkolenie skierowane do Projektodawców w ramach Priorytetu VII oraz VIII PO KL”, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż został wyczerpany limit miejsc przeznaczonych na przedmiotowe szkolenia.

W związku z powyższym, osoby, dla których zabrakło miejsc w ramach omawianych spotkań mogą skorzystać z bezpłatnych porad, zarówno z zakresu Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów PO KL, jak również pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego, z siedzibą w:

  • Kaliszu, tel. (62) 757 03 63 
  • Koninie, tel. (63) 245 88 16 
  • Lesznie, tel. (65) 520 40 95 
  • Pile, tel. (67) 215 54 34 
  • Poznaniu, tel. (61) 842 20 02.