Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

data publikacji: 18-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności.

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wytyczne) obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. w zakresie zasady konkurencyjności dotyczyły m in. obowiązku stosowania nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) do opisu przedmiotu zamówienia.

Początkowo Instytucja Zarządzająca PO KL, mając na uwadze jednoznaczne ustalenie zasad sumowania zamówień w ramach zasady konkurencyjności, zajęła stanowisko wyrażone w ogólnej interpretacji zamieszczonej na stronie www.efs.gov.pl, zgodnie z którą „w przypadku zasady konkurencyjności zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi, muszą zostać zsumowane w ramach grupy (tj. zgodnie z pierwszymi trzema cyframi w ramach dziewięciocyfrowego kodu) wynikającego ze Wspólnego Słownika Zamówień”.

Ze względu jednak na zgłaszane problemy w stosowaniu powyższej interpretacji oraz mając na uwadze fakt, iż Wytyczne wskazują obowiązek stosowania kodów CPV jedynie w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia, Instytucja Zarządzająca PO KL wycofała się z pierwotnej wersji ogólnej interpretacji sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności i przyjęła następującą:

„W ramach zasady konkurencyjności należy sumować ze sobą zamówienia tego samego rodzaju. W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z zamówieniami tego samego rodzaju należy posługiwać się takimi kryteriami jak:

  • tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, towary, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
  • tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie), 
  • tożsamość podmiotowa (możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę). 

Wobec powyższego w sytuacji, gdy planowane do udzielenia w tym samym czasie w ramach projektu zamówienia mają to samo przeznaczenie i mogą być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Natomiast z odrębnymi zamówieniami mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy w danym czasie. W takim przypadku każde zamówienie stanowi odrębna całość.

Jednocześnie podkreślić należy, że to, iż dane zamówienia są określone tym samym kodem według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jeszcze sam w sobie nie przesądza o tym, że mamy do czynienia z jednym zamówieniem. Dopiero gdy w odniesieniu do danych zamówień są spełnione łącznie trzy ww. kryteria, tj. tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa, można mówić o jednym zamówieniu. Przykładowo, gdy poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, pomimo że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV, należy uznać, że nie mamy do czynienia z jednym zamówieniem, lecz z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość jest oszacowana odrębnie.

Sumowania wartości zamówień tego samego rodzaju należy dokonać dla całego okresu realizacji projektu. W przypadku realizacji kilku projektów przez beneficjenta w tym samym czasie, zamówienia powinny być sumowane tylko w ramach danego projektu.”

Powyższa interpretacja zamieszczona jest na stronie internetowej www.efs.gov.pl (zakładka Dokumenty i Wytyczne/Interpretacje Instytucji Zarządzającej).