Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie opodatkowania wkładu własnego w postaci gotówkowej

data publikacji: 22-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) wkładu własnego w postaci gotówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców).

  1. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę wkładu w formie gotówkowej, projektodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT. Jednocześnie, na podstawie przepisów krajowych, jest on również zobowiązany do odprowadzenia zawartego w powyższej kwocie podatku VAT do urzędu skarbowego. W związku z powyższym, w celu zapewnienia wniesienia wkładu w wysokości odpowiadającej kwocie pomocy publicznej wskazanej we wniosku o dofinansowanie, Instytucja Zarządzająca PO KL dopuszcza możliwość wystawienia przez beneficjenta faktury w kwocie odpowiadającej wymaganemu wkładowi pieniężnemu powiększonemu o podatek VAT. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż proponowane rozwiązanie nie jest obligatoryjne, zaś decyzję o tym, czy środki wniesione przez beneficjenta pomocy publicznej w formie gotówki zostaną na fakturze powiększone o kwotę podatku VAT, czy też nie, podejmuje sam projektodawca, mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniej kwoty środków na sfinansowanie wydatków zaplanowanych w budżecie projektu. 
  2. Ponadto, podczas konstruowania budżetu na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, projektodawca, który realizuje projekt przewidujący udzielenie pomocy publicznej, nie powiększa pozycji budżetowych objętych regułami pomocy publicznej o kwotę podatku VAT, jaki będzie odprowadzał do urzędu skarbowego w przypadku wystawienia przedsiębiorcy faktury VAT dokumentującej wniesienie wkładu gotówkowego. Powiększeniu/pomniejszeniu o kwotę podatku VAT nie podlega również kwota pomocy publicznej wskazywanej w budżecie projektu. 
  3. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż powyższe rozwiązanie pozostaje bez wpływu na Metodologię wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis, która powinna być sporządzana na dotychczas obowiązujących zasadach. 
  4. Ponadto, w przypadku, gdy w projekcie powstaną oszczędności, skutkujące zmniejszeniem wymaganej kwoty wkładu własnego wynikającego z intensywności pomocy publicznej, projektodawca ma obowiązek zwrotu beneficjentowi pomocy publicznej nadwyżki przekazanych przez niego środków. Niemniej jednak, zwrot dokonywany przez projektodawcę nie może skutkować pomniejszeniem wkładu własnego do wartości niższej niż kwota pomocy publicznej przyjętej w projekcie (z uwzględnieniem ewentualnych zmian kwoty pomocy publicznej dokonywanych podczas realizacji projektu). 
  5. Należy także zauważyć, iż w przypadku wystawiania faktury VAT związanej z wniesieniem wkładu w postaci gotówkowej, w opinii IZ PO KL może zaistnieć przesłanka do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT widniejącego na fakturach z tytułu zakupów dokonywanych przez niego w ramach projektu. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której beneficjent będzie miał możliwość odliczenia zapłaconego podatku VAT, podatek ten ujęty na fakturach opłaconych przez beneficjenta będzie uznany za niekwalifikowalny.