Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Kwestie problemowe 9.1.1

data publikacji: 10-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia wyjaśnienia dotyczące zakwalifikowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do grupy docelowej w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: 
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1997 roku o systemie oświaty, której przepisy mają zastosowanie do Priorytetu IX PO Kapitał Ludzki, wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3-6 lat (art.14.1), w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (art.14.1 a), zaś w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14.1 b).

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL grupę docelową Poddziałania 9.1.1 stanowią dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), istniejące przedszkola oraz funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego. Wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być także objęte dzieci w wieku 6 lat, które uczęszczają do przedszkola, a nie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Takie określenie grupy docelowej nie wyklucza jednak możliwości wsparcia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które mają więcej niż 6 lat. Określenie wieku przy grupie docelowej Poddziałania 9.1.1 miało bowiem na celu wyznaczenie linii demarkacyjnej między udzielaniem wsparcia dla dzieci 6 – letnich uczęszczających do przedszkoli i udzielaniem wsparcia dla dzieci 6 – letnich uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W przypadku gdy roczne przygotowanie przedszkolne obejmujące dzieci w wieku lat 6 realizowane jest w przedszkolu, uczestniczące w nim dzieci powinny stanowić grupę docelową Poddziałania 9.1.1, gdy zaś przygotowanie przedszkolne realizowane jest w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, a więc uczestniczą w nim wyłącznie dzieci 6 – letnie, stanowią one wówczas grupę docelową programów rozwojowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.2. Nie ma również przeciwwskazań, aby wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.1 zostały objęte dzieci w wieku 2,5 lat. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1 z racji swojej specyfiki trwają dłużej niż pół roku, co pozwala osiągnąć dzieciom 2,5 letnim określony w grupie docelowej wiek 3 lat. Jednak ze względu na przyjęte wskaźniki monitorowania PO KL w wyżej wymienionych przypadkach w sprawozdawczości należy oddzielnie wskazywać liczbę dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wsparciem.

Biorąc pod uwagę fakt, iż jednym z celów określonych dla Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych, dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ukończyły 6 lat oraz dzieci 2,5 letnie mogą być objęte wsparciem w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.