Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL odnośnie możliwości zmiany pomocy przewidzianej w projekcie z wyłączeń blokowych na pomoc de minimis

data publikacji: 28-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki odnośnie możliwości zmiany pomocy przewidzianej w projekcie z wyłączeń blokowych na pomoc de minimis.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dopuszcza możliwość udzielania pomocy de minimis na pokrycie uczestnictwa w szkoleniu beneficjentów pomocy oraz ich pracowników, a także na pokrycie kosztów zakupu usług doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Zastosowanie powyższego rozwiązania jest możliwe pod warunkiem zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z wymogami przewidzianymi w ramach wyłączeń blokowych, w tym w szczególności w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, grup docelowych oraz dopuszczalnych form wsparcia. Dodatkowo, zalecane jest, aby Beneficjent we wniosku o dofinansowanie uzasadnił potrzebę zmiany formy udzielanej pomocy oraz przedstawił argumenty przemawiające za przyjęciem takiego rozwiązania (np. ograniczony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania, brak możliwości wniesienia wkładu w postaci gotówki lub wynagrodzeń).

Wprowadzenie powyższej zmiany powinno nastąpić co do zasady przed dniem udzielenia pomocy (zamiana formy udzielenia pomocy może mieć wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania oraz wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian w budżecie szczegółowym projektu). W przypadku projektów, w których projektodawca jest jednocześnie beneficjentem pomocy, powyższa zmiana może być wprowadzona na etapie negocjacji – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, zaś w przypadku projektów otwartych, w których pomoc jest udzielana przez projektodawcę na rzecz przedsiębiorstw – uczestników projektu – przed zawarciem umów wewnątrzprojektowych.

Jednocześnie, zastosowanie pomocy de minimis jest możliwe w przypadku szkoleń odbywających się poza godzinami pracy pracowników, ponieważ tego typu pomoc nie wiąże się z obowiązkiem wnoszenia wkładu w postaci wynagrodzeń.