Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie nabóru wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 29-04-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1/1/11 zostaje zawieszony z dniem 9 maja br. Zawieszenie naboru w Działaniu 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 21 kwietnia br., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.