Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie weryfikacji czasu pracy w odniesieniu do zasady pomiaru wskaźnika efektu zatrudnieniowego w projekcie

data publikacji: 17-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w zakresie weryfikacji czasu pracy (wymóg zatrudnienia na co najmniej 3 miesiące) osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w odniesieniu do zasady pomiaru wskaźnika efektu zatrudnieniowego w projekcie, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjęła następujące założenie: podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej należy uwzględnić pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek:

  1. Umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy; 
  2. Wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia ustawowego obowiązującego w danym okresie w Polsce.