Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 13-06-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z dniem 28 kwietnia 2008 roku została zatwierdzona robocza wersja Przewodnika po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podręcznik zawiera szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów, precyzując sposób przygotowania i składania wniosku, w celu zapewnienia wysokiej jakości realizowanych przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja dotyczy Działań 6.3, 7.3 i 9.5.

WUP w Poznaniu informuje, że inicjatywą lokalną w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej - mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz zakładający udział grupy docelowej w określaniu problemów i celów oraz tworzeniu założeń i/lub realizacji projektu.
Cechę wyróżniającą tego typu projekt, obok kryterium odnoszącego się do wielkości gminy oraz maksymalnej kwoty dotacji, stanowi formuła oddolnego mechanizmu kształtowania warunków jego powstania i realizacji.
Za istotę inicjatywy lokalnej, rozumianej jako szczególny rodzaj projektu, odróżniającą ją od innych typów projektów, tworzonych i realizowanych w innych działaniach - należy uznać taki typ społecznej legitymizacji jej podjęcia i działań, który będzie uwzględniał (łącznie lub odrębnie) kryteria:

 1. społecznej identyfikacji i akceptacji - odnoszącej się do pozytywnego stosunku społeczności lokalnej do potrzeb i problemów będących przedmiotem i celami projektu, w konsekwencji wyjaśniającej, czy za danym pomysłem na inicjatywę stoją obywatele (zasada empowerment – więcej informacji poniżej).
 2. społecznej partycypacji - rozumianej jako współudział społeczności lokalnej, w oparciu o wybrane formy i na określonych zasadach, w tworzeniu ramowych założeń projektu - inicjatywy lokalnej oraz uczestnictwo obywateli w realizacji projektu - inicjatywy lokalnej.
   

Tym samym, należy sformułować następujące warunki dla oceny przez Instytucję Pośredniczącą projektu inicjatywy lokalnej:

 • Inicjatywa lokalna powinna wynikać z wewnętrznej potrzeby społeczności lokalnej, mającej służyć rozwiązaniu problemu zdefiniowanego i zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu jej aktywności, polegającej na zwiększeniu inwencji oraz własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów objętych Działaniem. Społeczność lokalna może artykułować swoje potrzeby poprzez: spotkania mieszkańców omawiające potrzeby i podstawowe kierunki działania lub inną formę konsultacji społecznych, wykorzystanie istniejących lub tworzenie forów lokalnych organizacji pozarządowych, stosowanie metody centrum aktywności lokalnej, realizację ankiety poprzez lokalne media, zaangażowanie jednostek pomocniczych samorządu gminnego w proces przygotowania i konsultacji projektu.
 • W treści wniosku o dofinansowanie powinna być zamieszczona informacja, w formie opisowej, czy dla danej inicjatywy spełniony jest wymóg społecznej identyfikacji i akceptacji oraz społecznej partycypacji.

 
Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie:

 1.  odbytych spotkań z obywatelami w trakcie których omawiano kwestię potrzeby społeczności lokalnej/projektu (liczba spotkań, liczba uczestników, wpływ spotkań na projekty). 
 2. stanowisk przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin (sołectwa, dzielnice, osiedla i inne) wspierających projekt lub deklarujących udział w projekcie (nazwy organów i jednostek i rodzaj deklaracji wsparcie/uczestnictwo).
 3. informacji o podmiotach i instytucjach deklarujących zamiar współuczestnictwa lub współpracy w realizacji projektu (nie chodzi tu o formalne partnerstwo).

 
W powyższych przypadkach dokumentacja nie musi być załączona ale kwestie te muszą zostać opisane we wniosku.

Inicjatywy lokalne realizowane są w ramach trzech Priorytetów - VI (rynek pracy), VII (integracja społeczna) i IX (edukacja). Z uwagi na ten sam typ projektu niezbędne jest określenie podziału inicjatyw lokalnych z uwagi na priorytet w ramach którego mogą być realizowane projekty.

Jako kryterium podziału należy przyjąć kryterium celowościowe, tzn. jakiemu celowi (kryterium głównego celu) służy dany typ projektu:

 • przyczyniania się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych
 • przyczyniania się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich 
 • pobudzenia świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich oraz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

 
Należy zatem uznać, że ten zakres jest decydujący. Wtórne natomiast są działania używane w ramach wniosku, np. w ramach projektu aktywnej integracji mogą funkcjonować zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (o ile służą one głównemu celowi), w ramach projektu edukacyjnego mogą funkcjonować działania w zakresie turystyki lub kultury (o ile służą one głównemu celowi).

Dla tworzenia inicjatyw lokalnych przydatne mogą być bazy dobrych praktyk:

 • Internetowy poradnik. Baza innowacji gminnych (Związek Gmin Wiejskich RP)
  www.zgwrp.org.pl
 • Włączanie i angażowanie w procesy decyzyjne samorządu lokalnego (Związek Miast Polskich) www.zmp.poznan.pl
 • Baza Dobrych Praktyk w zakresie zarządzania w administracji samorządowej (Program Rozwoju Instytucjonalnego) pri.dobrepraktyki.pl
 • Baza dobrych praktyk projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczenia usług publicznych mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji"
  www.jst.org.pl
 • Baza partnerstw lokalnych Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich wraz
  z poradnikiem dotyczącym tworzenia partnerstw www.agro-info.org.pl
 • Atlas inicjatyw społecznych podejmowanych na obszarach wiejskich, stworzony w ramach Programu "Wieś Aktywna" www.witrynawiejska.org.pl
 • Dobre praktyki dotyczące realizacji Zielonych Szlaków na obszarach wiejskich, realizowane m.in. w ramach IW EQUAL przez Fundację "Partnerstwo dla środowiska" www.greenways.pl

 
Czym jest empowerment - doświadczenia PIW EQUAL

 1. Czym jest zaangażowanie? 
  Zaangażowanie jednostek to rozwinięcie u jednostek i grup zdolności do odgrywania pełnej roli w społeczeństwie, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale także społecznym, psychologicznym i politycznym. 

  Osoby zaangażowane w realizację zadań powinny także stanowić część procesu decyzyjnego. 

  Zaangażowanie ma na celu pomoc ludziom w odnalezieniu ich prawdziwego potencjału, uzyskaniu wsparcia, wzięciu odpowiedzialności za własne życie i włączeniu się w proces podejmowania decyzji, które dotyczą ich samych. 
   
 2. Jak należy angażować grupę?
  Praca z ludźmi, a nie za ludzi, poszanowanie dokonywanych przez nich wyborów i nie narzucanie im własnych poglądów oraz potrzeb. 

  Zwiększanie motywacji jednostek poprzez budowanie pewności siebie, uznawanie ich dokonań i oferowanie im możliwości uzyskania praktycznego bezpośredniego doświadczenia. 

  Kształtowanie dostarczanych usług - mają one odpowiadać potrzebom. 

  Wypracować poczucie wspólnej własności projektu i włączyć grupę w podejmowanie decyzji lub zarządzanie projektem. 

  Planowana metoda odpowiadać musi potrzebom grupy docelowej. 

  Grupa docelowa powinna posiadać wpływ na zarządzanie, monitorowanie i sprawozdawczość projektu.


Zobacz: Ważne dokumenty