Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Podpisane umowy w ramach Poddziałania 7.1.3

data publikacji: 19-05-2011
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 maja 2011 r. podjął Uchwałę nr 556/2011 w sprawie powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu w roku 2011 realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Nazwa i siedziba Beneficjenta: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15 103, 61-823 Poznań,
Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
Wartość projektu: 5 300 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 5 300 000,00 PLN
Data podjęcia uchwały: 06.05.2011 r.