Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Komunikat o wyłączeniu stosowania fragmentu Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 1 stycznia 2011 r.

data publikacji: 19-05-2011

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki informuje, że w związku z wejściem w życie 27 kwietnia 2011 r. aktualizacji "Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r." z dnia 12 kwietnia 2011 r. (dalej: Wytyczne) zapis „Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (dalej: Zasady)* dotyczący możliwości skierowania skargi do sądu administracyjnego w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia nie powinien być stosowany.

Z Wytycznych, usunięto proponowany pierwotnie zapis odnoszący się do ww. kwestii w związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego** (NSA), dokonanymw oparciu o interpretację zapisów art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712) wskazującym, iż w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia skarga nie jest niedopuszczalna. Tym samym stosowanie ww. fragmentu Zasad powodowałaby ryzyko podejmowania przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach Programu Kapitał Ludzki dodatkowych czynności w ramach procedury odwoławczej na poziomie sądowym, które wobec orzecznictwa NSA będą bezskuteczne.

Jednocześnie, Wnioskodawcy, których instytucje organizujące konkurs lub rozpatrujące środki odwoławcze poinformowały zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Zasad o możliwości wniesienia skargi w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia, powinni mieć na uwadze powyższy komentarz dotyczący orzecznictwa NSA w opisywanej kwestii.

*) części 6.16 Procedura odwoławcza, podtytuł „Etap sądowy procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego”, strona 73,
**) Wyrok - sygn. II GSK 106/11.