Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie wprowadzania zmian w projekcie

data publikacji: 19-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczącą wprowadzenia zmiany w projekcie polegającej na rezygnacji z samodzielnej organizacji szkoleń na rzecz zakupu szkoleń na rynku.

Ogólną zasadą oceny, wyboru i realizacji projektów w ramach PO KL jest zasada wskazująca, iż projekty powinny być realizowane w kształcie możliwie bliskim do tego w jakim zostały złożone do oceny i skierowane do dofinansowania. W przypadku, gdy Projektodawca zapewnia we wniosku o dofinansowanie, który podlega ocenie, zgodnie z kryteriami wyboru projektów, że posiada niezbędne kompetencje, doświadczenie i potencjał kadrowy do realizacji projektu, fakt ten stanowi jedną z istotnych przesłanek oceny wniosku. Ponadto zaproponowana przez Projektodawcę forma organizacji szkoleń (samodzielna organizacja w oparciu o faktycznie poniesione koszty jednostkowe) przesądza o innych zadaniach i kosztach występujących w ramach projektu (np. kwestie związane z personelem projektu) jak również o ogólnym kształcie budżetu projektu.

W związku z powyższym dokonanie zmiany w projekcie polegającej na rezygnacji z samodzielnej organizacji szkoleń na rzecz zakupu szkoleń na rynku stanowi w opinii IZ daleko idącą modyfikację pierwotnych założeń projektu wpływających na większość zadań i kosztów przewidzianych w projekcie. Zmiana w powyższym zakresie wpływa również na zmniejszenie stopnia zaangażowania beneficjenta w realizację projektu (z realizatora szkolenia staje się on operatorem wsparcia finansowego i rzeczowego), które było elementem oceny projektu w jego pierwotnym kształcie. W związku z powyższym zmiany w przedmiotowym zakresie nie powinny być dopuszczane przez IOK.