Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca kwalifikowania wynagrodzenia personelu projektu

data publikacji: 20-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej PO KL w sprawie zapisu „praca rodzajowo różna” w kontekście przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL dotyczących niekwalifikowania wydatków związanych z angażowaniem personelu projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej będącego jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.

Do pobrania:

Wyjaśnienia IZ PO KL (.pdf)