Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca osób niekwalifikowanych w ramach Formularza PEFS 2007

data publikacji: 30-05-2011

W sytuacji zidentyfikowania osób, których udział w projektach realizowanych w ramach PO KL jest niekwalifikowalny, Beneficjent wraz z kolejnym wnioskiem o płatność jest zobowiązany przedstawić Formularz PEFS, w którym zostały usunięte dane tych osób.

Ponadto, jeśli opisana sytuacja nastąpiła po złożeniu wniosku o płatność, Formularz PEFS należy przekazać do Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie lub wraz z ewentualną korektą wniosku o płatność.

Jednocześnie, do Formularza należy załączyć pismo przewodnie z informacją o zaistniałej sytuacji. W przeciwnym wypadku, dane w „Bazie lokalnej PEFS 2007” będą zawierać informacje również o osobach, których udział uznano za niekwalifikowalny.

Należy podkreślić, iż w treści przedmiotowego pisma niedopuszczalne jest zamieszczanie danych osobowych uczestników (w tym imienia i nazwiska, numeru PESEL, itp.).