Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprostowanie dotyczące ogłoszenia naboru wniosków na projekty z komponentem ponadnarodowym dotyczące podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie

data publikacji: 30-05-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ogłasza nabór wniosków od dnia 30 czerwca 2011 r. dla konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8/ E.1.1/11 otwartego w dniu 30 maja 2011 r. na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności. na projekty z komponentem ponadnarodowym obejmujących:

  1. Promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego, 
  2. Upowszechnianie na poziomie lokalnym i regionalnym idei Flexicurity.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30 czerwca 2011 roku do dnia 1 sierpnia 2011 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej.

Wnioski będą przyjmowane do 1 sierpnia 2011 r. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni: związki pracodawców (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców, Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.) i związki zawodowe (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), którzy jednocześnie spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej.

Izby Gospodarcze co do zasady nie są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.3. Do realizacji projektów w ramach ww. Poddziałania dopuszcza się również organizacje członkowskie, regionalne i branżowe, wchodzące w skład organizacji pracowników i pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 4 000 000,00 PLN (poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowalnych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

* nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej