Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ocena formalna w ramach Poddziałania 9.1.2

data publikacji: 19-06-2008

W związku z dużą liczbą składanych wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o wydłużeniu terminu dokonania oceny formalnej do 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Jednocześnie oznajmia, że wszystkie wnioski poprawne pod względem formalnym, które złożono co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji Oceny Projektów tj. do dnia 4 czerwca br. włącznie, zostaną przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję, której posiedzenie rozpocznie się w dniu 25 czerwca br.