Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL

data publikacji: 06-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/8.2.1/1/11 zostaje zawieszony z dniem 13.06.2011r.

Zawieszenie naboru w Działaniu 8.2 Transfer wiedzy, w Poddziałaniu 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 26.05.2011 r., wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.