Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Harmonogram konkursu zamkniętego w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 09-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/7.2.1/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozpocznie się 1 sierpnia 2011 r. lub 10 sierpnia 2011 r.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej.

Na posiedzenie KOP skierowane zostaną wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone od dnia 9 czerwca 2011 r. do dnia 11 lipca 2011 r. włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

n – data końcowego terminu przyjmowania wniosków

Etap oceny formalnej
Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej
n + 14 dni (n + 21 dni w uzasadnionych przypadkach*)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej
n + 19 (26) dni (5 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej)
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego
5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości
Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego
5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonego wraz z nim listu intencyjnego
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej
5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej
Etap oceny merytorycznej
Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej
5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej
Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku).
n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 400 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 80 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych na posiedzeniu KOP.
Podpisanie umowy o dofinansowanie
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie
nie krócej niż n + 64 (71) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji)
Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK
5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy 
o dofinansowanie
Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK
3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę
Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK
nie rzadziej niż raz w miesiącu

*w sytuacji dużej liczby wniosków

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o dniach, rozumie się przez to dni robocze. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszego dokumentu nie są dni ustawowo wolne od pracy określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), ani soboty.