Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przedgląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i meżczyzn w ramach PO KL

data publikacji: 13-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki udostępniła publikację pt. "Przegląd inspirujących rozwiązań z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Programu Kapitał Ludzki".

Intencją dokumentu jest przedstawienie różnorodnych, inspirujących przykładów polskich i zagranicznych, dotyczących zasady równości szans płci w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Poradnik ma na celu pokazanie, w jaki sposób można w różnych obszarach wsparcia z sukcesem realizować działania na rzecz równości szans obydwu płci. Dzięki prezentacji najciekawszych rozwiązań „równościowych”, Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki pragnie zachęcić potencjalnych projektodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie, do uwzględniania tej zasady na każdym etapie realizacji projektu.

Do pobrania: