Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie naboru wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011

data publikacji: 22-12-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.:

 • PO KL/7.2.1/1/11 
 • PO KL/7.2.2/1/11 
 • PO KL/8.1.1/1/11 
 • PO KL/8.1.2/1/11 
 • PO KL/8.1.2/2/11 
 • PO KL/8.1.3/1/11 
 • PO KL/8.2.1/1/11 
 • PO KL/9.1.1/1/11 
 • PO KL/9.1.2/1/11 
 • PO KL/9.2/1/11 
 • PO KL/9.3/1/11 
 • PO KL/9.4/1/11

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2012 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Działania 9.3 PO KL

data publikacji: 08-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.3/1/11 zostaje zawieszony z dniem 15 lipca br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 5 lipca br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/9.3/1/11

data publikacji: 13-06-2011

W terminie od 13.06.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu otwartego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

 

 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
w formach szkolnych
 
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 13.06.2011 roku
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie mogą występować  wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:
- Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych
z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia
i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
- Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które
z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);
- Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku
i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;
- Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego
i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na:
a) monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
b) podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
c) rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie
e-learningu.
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/9.3/1/11
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
poziom dofinansowania projektów wynosi 100%* wydatków kwalifikowanych
 * nie dotyczy projektów zawierających elementy pomocy publicznej
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
nie dotyczy
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu otwartego dostępna jest kwota
31 999 577,96 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.3/1/11
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.3/1/11
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr  PO KL/9.3/1/11
Ważne informacje:
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.
Dokumentacja konkursowa jest dostępna
w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa