Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zasady wypełniania wniosku o płatność w zakresie wydatków objętych pomocą publiczną

data publikacji: 29-06-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność (dalej „Instrukcja WBoP”), stanowiącą załącznik nr 5 do Zasad finansowania PO KL (dalej „Zasady”), w polu (9b) „w części objętej pomocą publiczną” wniosku beneficjenta o płatność nie należy wskazywać środków prywatnych.

Jednocześnie w trakcie aktualizacji Zasad wprowadzania danych do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 22 marca 2011 r., dalej „Instrukcja KSI”) oraz Zasad udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja z dnia 10 lutego 2011 r., dalej „Podręcznik”) zmieniono sposób ujmowania wydatków objętych pomocą publiczną, w tym wydatków ponoszonych ze środków prywatnych.

Zgodnie z rozdziałem 9 Podręcznika (9.6 Sposób przedstawiania wydatków objętych pomocą publiczną we wnioskach o płatność), beneficjent wykazuje wydatki objęte pomocą publiczną w:

  • załączniku nr 1 – poprzez wskazanie odpowiedniego źródła finansowania w kolumnie 11 (w tym wkładu prywatnego); 
  • tabeli 4, wierszu 3.4 – wpisując ręcznie kwotę wydatków objętych pomocą publiczną w kolumnach 2,3 i 4. Beneficjent ma obowiązek wykazać wszystkie wydatki objęte pomocą publiczną (łącznie z wkładem prywatnym) poniesione w ramach projektu; 
  • tabeli 9, w wierszu 3 i 4 – wykazując wydatki w podziale na dofinansowanie i wkład własny.

Jednocześnie, Instrukcja KSI w części 7 – Rejestracja wniosków o płatność określa, iż w polu nr 19 „w części objętej pomocą publiczną” należy wskazać kwotę wydatków kwalifikowanych objętych pomocą publiczną w łącznej kwocie zatwierdzonych wydatków, wykazywanej w polu „Kwota wydatków uznanych za kwalifikowane (po autoryzacji)”. W dokumencie wyjaśniono również, iż powyższa kwota dotyczy zarówno wkładu prywatnego, jak i kwoty dofinansowania, które objęte są regułami pomocy publicznej.

Jednocześnie należy podkreślić, iż nie ma konieczności korygowania przez beneficjentów dotychczas zatwierdzonych wniosków o płatność, w których w ramach pomocy publicznej rozliczali oni jedynie wydatki ponoszone ze środków publicznych.