Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej

data publikacji: 29-06-2011

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej, tj. uzyskanie zatrudnienia przez określony procent uczestników projektu, którzy zostali przeszkoleni pod kątem potrzeb konkretnego pracodawcy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej w przedmiotowej sprawie. Powyższa kwestia została skonsultowana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zgodnie z ustaleniami podjętymi w trakcie grupy roboczej ds. pomocy publicznej, z dnia 22 grudnia 2010 r.

Należy zauważyć, iż zgodnie ze stanowiskiem UOKIK, nie każde szkolenie skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia, które podejmą pracę w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu, powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis). Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiąże się do zawarcia umowy o pracę z uczestnikiem projektu, który ukończył szkolenie uprawniające go do podjęcie zatrudnienia na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy (np. w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej) lub gdy pracodawca, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, byłby zobowiązany do przeprowadzenia określonego szkolenia, będącego warunkiem zatrudnienia danej osoby.

A zatem, aby szkolenie mogło zostać uznane za pomoc publiczną, należy stwierdzić, czy jest ono bezpośrednio powiązane z profilem działalności danego pracodawcy lub czy jego odbycie jest niezbędnym warunkiem podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy (np. szkolenie z obsługi podstawowego pakietu biurowego, które dostarcza uczestnikowi projektu ogólnych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nie będzie stanowiło pomocy publicznej, natomiast szkolenie z obsługi programu do fakturowania, używanego przez tego przedsiębiorcę – tak).

W związku z tym, w celu stwierdzenia, czy dane wsparcie o charakterze zatrudnieniowym, udzielone uczestnikom projektu m.in. w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3., 7.2.1, powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej, należy stwierdzić w szczególności, czy:

  • pracodawca ma obowiązek przeprowadzania szkoleń oferowanych w ramach projektu na własny koszt (np. w przypadku zatrudnienia danej osoby powinien objąć ją pakietem szkoleń, które zostały sfinansowane w ramach projektu); 
  • pozyskanie pracowników o określonych kwalifikacjach jest bardzo trudne lub niemożliwe na otwartym rynku pracy; 
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku szkolenia będą niezbędne do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy; 
  • zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę jest uzależnione od nabycia przez niego konkretnych kwalifikacji wskazanych przez pracodawcę, wynikających ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.