Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku

data publikacji: 08-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Działań/Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

 • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (konkurs zamknięty nr PO KL/6.1.1/2/11); 
  ALOKACJA: 9 000 000,00 PLN 
 • Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie; (konkurs zamknięty nr POKL/6.1.2/1/11);
  ALOKACJA: 11 589 997,00 PLN
 • Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs zamknięty nr POKL/7.2.1/2/11);
  ALOKACJA: 5 000 000,00 PLN 
 • Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej (konkurs otwarty nr POKL/7.2.2/1/11);
  ALOKACJA: 10 000 000,00 PLN 
 • Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty z komponentem ponadnarodowym (konkurs zamknięty nr 1/POKL/8/E.1.1/11);
  ALOKACJA: 4 000 000,00 PLN 
 • Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych (konkurs otwarty nr POKL/9.3/1/11);
  ALOKACJA: 31 999 577,96 PLN 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkurs/Nabór projektów.