Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 19-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/1, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbędzie się w dniu
22 lipca 2011 r.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.