Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Uszczegółowienie w kwestii określenia grup docelowych dla poszczególnych Działań i Poddziałań Priorytetu IX

data publikacji: 25-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 30 czerwca br. dokonało uszczegółowienia w kwestii określenia grup docelowych dla poszczególnych Działań i Poddziałań Priorytetu IX.

W związku z powyższym, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL, trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, powinny zostać objęte wsparciem w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, szkoła przysposabiająca do pracy umożliwia uzyskanie dokumentu, który potwierdza zdobyte wykształcenie zawodowe (świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy), umożliwiające podjęcie pracy w określonych warunkach, pomimo faktu, iż każda ze specjalnych szkół przysposabiających do pracy prowadzi w mniejszym lub większym zakresie również kształcenie ogólne (nie obejmuje ono całości realizowanego kształcenia ogólnego). Zasadniczą kwestią jest prowadzenie przez przedmiotowe szkoły wstępnego kształcenia zawodowego, które ma na celu wyposażenie uczniów w konkretne kompetencje niezbędne na rynku pracy, umożliwiające podjęcie pracy.