Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci

data publikacji: 27-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała dokument pt. „Główne trudności Projektodawców związane z wdrażaniem zasady równości szans płci”. Niniejsze opracowanie zawiera zestawienie najczęściej popełnianych błędów oraz przykładów niewystarczającego wykorzystania potencjału projektu w kontekście promowania równości szans kobiet i mężczyzn.

Dokument powinien posłużyć przede wszystkim podniesieniu wiedzy w tym zakresie, dając możliwość potencjalnym Projektodawcom uniknięcia błędów przy planowaniu projektów współfinansowanych z Programu Kapitał Ludzki. Materiał stanowi również próbę podsumowania dotychczasowego sposobu wdrażania zasady równości szans płci.

Materiał został opublikowany na stronie www.efs.gov.pl w zakładce Działania promocyjne/wydawnictwa.

Przedmiotowy dokument jest dostępny do pobrania na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Program PO KL/Ważne dokumenty/Dokumenty aktualnie obowiązujące w ramach PO KL/Zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Do pobrania: