Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne

data publikacji: 28-07-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 28 czerwca br. rozpoczął się nabór zgłoszeń w Konkursie na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne, którego celem jest wyróżnienie partnerstw społeczno-prywatnych, czyli takich, w których biznes i podmioty społeczne wykorzystują swój potencjał dla efektywniejszej walki z wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie narzędzi rynkowych. Organizatorem konkursu jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS).

Partnerstwa społeczno-prywatne to takie, dzięki którym organizacje społeczne prowadzące działalność gospodarczą uzyskują pełną profesjonalizację oraz mają realne szanse stania się samofinansującymi się przedsięwzięciami społecznymi. To też przejaw realnej odpowiedzialności biznesu, która traktuje swoje zasoby, ludzkie i materialne, jako narzędzia, które w rzeczywisty sposób mogą przyczynić się do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Promocja takich rozwiązań to jednocześnie promocja najlepszych praktyk społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR – corporate social responsibility).

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie partnerstwa społeczno-prywatne, zaangażowane w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W skład partnerstwa powinien wchodzić przynajmniej po jednym przedstawicielu: podmiotu prywatnego (przedsiębiorstwa prywatnego, instytucji otoczenia biznesowego oraz podmiotu społecznego (przedsiębiorstwa społeczne lub/i organizacji pozarządowej). Dodatkowo w skład partnerstwa mogą wchodzić także instytucje publiczne, w tym m.in. instytucje rynku pracy, pomocy społecznej, placówki dydaktyczno-edukacyjne.

Przykłady takich partnerstw można znaleźć na stronie http://www.undp.org.pl/Co-robimy/Ekonomia-spoleczna2/Modelowe-partnerstwa-lokalne-na-rzecz-ekonomii-spolecznej.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 19 września br. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.partnerstwo.roefs.pl. Nagrodą w konkursie jest wyjazd dwóch przedstawicieli Laureata Konkursu na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej zorganizowaną przez Krajowy Ośrodek EFS oraz szkolenie zorganizowane prze Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Dodatkowo Zwycięzca otrzymuje dyplom i statuetkę. Uroczysta Gala wręczenia nagród nastąpi w dniu 24 października, który jest jednocześnie dniem ONZ.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.