Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zmiana terminu rozpoczęcia posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL7.2.1/2/11

data publikacji: 01-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowane na dzień 1 sierpnia 2011 roku rozpocznie się w dniu 2 sierpnia 2011 roku z powodu braku wymaganej liczby członków Komisji Oceny Projektów.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.