Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca anulowania listy rankingowej wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu nr PO KL/7.2.1/1/10

data publikacji: 01-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2010 r. od wyników etapu oceny projektu, ponownie przeprowadzonej w efekcie uwzględnienia protestu nie przysługuje dodatkowo żaden środek odwoławczy określony w Systemie Realizacji PO KL i w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). W związku z powyższym ponowna ocena projektu pt.: Jak Feniks z popiołów nr: POKL.07.02.01-30-024/10 przeprowadzona w dniu 10 stycznia br. oraz informacja o akceptacji projektu do dofinansowania z dnia 19 stycznia br. jako nie posiadające podstaw w obowiązujących procedurach zostają anulowane.

Jednocześnie anulowaniu ulega również lista rankingowa wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu nr PO KL/7.2.1/1/10 opublikowana na stronie internetowej WUP w Poznaniu dnia 21 stycznia br. Obowiązującą dla przedmiotowego projektu jest lista rankingowa opublikowana w dniu 4 października 2010 r.