Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Doprecyzowanie definicji personelu projektu

data publikacji: 05-08-2011

W związku z niejednoznaczną definicją personelu projektu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Zarządzającej w przedmiotowej sprawie.

Definicja personelu projektu została określona w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Zgodnie z Wytycznymi personelem projektu są osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione, osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. Zapisy Wytycznych nie wskazują zatem jednoznacznie na fakt, iż osoby prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób samozatrudnionych, o których mowa w sekcji 4.5.3 Wytycznych) stanowią lub też nie personel projektu.

O ile przy zatrudnianiu osób fizycznych na podstawie stosunku pracy czy umowy zlecenia bądź o dzieło problem interpretacyjny nie występuje, o tyle pojawił się w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Niemniej jednak, można stwierdzić, iż każda z form zaangażowania personelu do projektu daje możliwość kształtowania jej tak, aby pozwolić zamawiającemu (w tym przypadku: beneficjentowi) na wyegzekwowanie realizacji umowy przez konkretną wskazaną w umowie osobę.

Tym samym, jeżeli umowa zawierana jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jako personelem projektu, możliwe jest nałożenie w obowiązku osobistej realizacji umowy na osobę prowadzącą przedmiotową działalność gospodarczą. Wówczas należy w sposób wyraźny i jednoznaczny nałożyć w zapisach umowy obowiązek realizacji umowy przez konkretną osobę.

Jednocześnie w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości co do osobistej realizacji wykonywanej przez personel projektu umowy należałoby w sposób jednoznaczny i precyzyjny wyłączyć zarówno możliwość podzlecania usług nią objętych osobom trzecim, jak i wskazać konkretną osobę, która miałaby realizować umowę. Należy także podkreślić, iż postanowienia umowy wskazujące osobę, która osobiście miałaby wykonywać zadania po stronie wykonawcy są całkowicie dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.