Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacje dot. wniosku beneficjenta o płatność

data publikacji: 11-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu załącza informacje niezbędne do przygotowania wniosku o płatność przez Beneficjenta:

 • Formularz wniosku beneficjenta o płatność,
  • Załącznik nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach POKL, Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem, 
  • Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia. 
 • Zasady finansowania POKL, 
 • Zasady Systemu sprawozdawczości POKL, 
 • Oświadczenia, 
  • oświadczenie o kwalifikowalności ujętego we wniosku o płatność podatku VAT, 
  • oświadczenie, że danym wnioskiem o płatność nie są rozliczane wydatki poniesione za granicą, 
  • oświadczenie, że wydatki przedłożone we wniosku o płatność nie zostały sfinansowane z innych źródeł publicznych, 
 • opisy dokumentów księgowych,

 
Zobacz: Ważne dokumenty