Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL - KOP 14.06. - 12.07.2011 r.

data publikacji: 17-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 14.06.2011 r. – 12.07.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: