Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii oszczędności osiągniętych w projektach PO KL

data publikacji: 19-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w kwestii oszczędności osiągniętych w projektach PO KL, wynikających m. in. z zastosowania zasady konkurencyjności oraz stosowania procedur określonych w PZP.

Każdy beneficjent zobowiązany jest realizować projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, którego część stanowi budżet projektu. Budżet ten określa kwoty środków alokowane na poszczególne zadania w wysokości wynegocjowanej w związku z konkretnymi rezultatami wskazanymi w ww. wniosku odnoszącymi się do zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu. Jakkolwiek na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL oraz Zasad finansowania PO KL wydatki ponoszone przez beneficjenta nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, a także dopuszcza się przesunięcia do 10% środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie/zadania, na które przesuwane są środki, to jednak zapis ten nie oznacza, że każda oszczędność w projekcie podlega „zagospodarowaniu” przez beneficjenta. Celem bowiem wspomnianej reguły tj. budżetu zadaniowego jest zapewnienie pewnego minimum elastyczności przy wydatkowaniu środków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz podkreślenie, że istotą wydatkowania środków w ramach projektu jest realizacja jego celów. Niemniej jednak, nie należy dopuszczać do sytuacji, w której zasada ta jest nadużywana poprzez dowolne przenoszenie środków pomiędzy zadaniami oraz automatyczne wykorzystywanie oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu, w szczególności tych, które powstają po przeprowadzeniu procedur wynikających z PZP lub zasady konkurencyjności.

Powyższe nie wyklucza jednak prawa beneficjenta do dokonywania zmian we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany te powinny jednak być efektem świadomej decyzji beneficjenta podjętej w wyniku obserwacji postępów we wdrażaniu projektu oraz potrzeby alokowania zaoszczędzonych środków celem jak najpełniejszej realizacji celów projektu. Co więcej, w opinii IZ PO KL wyrażenie przez instytucję będącą stroną umowy o dofinansowanie projektu zgody na zmiany zgłoszone przez beneficjenta również poprzedzone powinno być analizą stanu realizacji projektu. Mając na uwadze powyższe, oszczędności wynikające z zastosowania zasady konkurencyjności lub PZP mogą zostać przeznaczone na dodatkowe działania w ramach projektu wyłącznie pod warunkiem, że będzie się to wiązało ze zwiększeniem wartości wskaźników odnoszących się do celów projektu.