Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie interpretacji kwestii wkładu własnego

data publikacji: 19-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie interpretacji kwestii wkładu własnego w projekcie.

Zgodnie z zapisami Zasad finansowania PO KL o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny bądź prywatny) decyduje status prawny beneficjenta lub partnera wnoszącego wkład własny lub status podmiotu wnoszącego wkład, o którym mowa w Podrozdziale 4.11 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dodatki lub wynagrodzenia wypłacane prze stronę trzecią). W związku z tym, w przypadku kiedy beneficjentem jest przedsiębiorca prywatny lub organizacja pozarządowa wnosząca wkład własny, należy kwalifikować go jako wkład prywatny bez względu na to skąd pochodzi. A contrario nie jest właściwe wskazanie jako wkładu prywatnego wkładu wniesionego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest wkład wnoszony przez stronę trzecią, o czym mowa w Podrozdziale 4.1.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL znajduje się informacja, iż wartość wkładu własnego w polu 4.2 wniosku o dofinansowanie nie musi stanowić sumy pól 4.2.1 i 4.2.2. Zatem w polu 4.2.1 należy określić wartość wkładu niepieniężnego, rozumianego jako wniesienie do projektu określonych składników majątku projektodawcy, tj. nieruchomości, urządzeń lub materiałów, badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy, zgodnie ze sposobem wyceny wartości wkładu określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Z kolei w polu 4.2.2 należy określić wysokość wkładu prywatnego, która wynika z budżetu szczegółowego i dotyczy wkładu do jakiego zobowiązany jest przedsiębiorca, któremu udzielana jest pomoc publiczna w ramach projektu PO KL, zaś minimalna wartość wkładu własnego określona jest w dokumentacji konkursowej.