Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w ramach PO KL

data publikacji: 19-08-2011

W związku z otrzymywanymi przez Instytucję Zarządzającą PO KL (IZ PO KL) licznymi zapytaniami w sprawie kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń w ramach projektów realizowanych w PO KL, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko IZ PO KL w tej kwestii.

Wynagrodzenie za pracę w ramach projektu PO KL może być przyznane w formie dodatku do podstawowego (pozaprojektowego) wynagrodzenia. Zgodnie z podrozdz. 4.5.1 pkt 5) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne) wydatkami kwalifikowanymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi lub regulaminem pracy lub regulaminem wynagradzania danej instytucji.

Należy pamiętać, że z istoty świadczenia zwanego dodatkiem wynika, że:

  • powinien być przyznawany jedynie w wyjątkowych sytuacjach, nie mieszczących się w zakresie zadań dotychczas wykonywanych przez daną osobę, 
  • powinien dotyczyć zadań dodatkowych, wykraczających poza zadania przewidziane w podstawowym zakresie obowiązków danej osoby, które powinny być wyraźnie powierzone przez pracodawcę; wymiar dodatkowych zadań powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić danej osobie możliwość realizacji jej podstawowych zadań, 
  • powinien być przyznawany jedynie w okresie wykonywania dodatkowych zadań
  • za kilka zadań dodatkowych, wykonywanych w tym samym czasie przez daną osobę zasadne jest wypłacanie jednego, nie zaś kilku dodatków
  • dodatek ma charakter fakultatywny.

Mając na uwadze istotę świadczenia pieniężnego w postaci dodatku należy przyjąć, iż jego wysokość powinna być adekwatna zarówno do rodzaju i zakresu zadań powierzonych danej osobie poza jej podstawowymi obowiązkami, jak i do wynagrodzenia zasadniczego tej osoby. Niemniej jednak, nie jest dopuszczalna sytuacja, aby dodatek wypłacany był w wysokości równej lub przekraczającej wynagrodzenie za pracę podstawową. Dodatek jest bowiem uzupełnieniem wynagrodzenia podstawowego, a nie odwrotnie. Ponadto należy pamiętać, że wydatek poniesiony na wypłatę dodatku powinien spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności określone w podrozdz. 3.1. Wytycznych, w szczególności wymóg racjonalności i efektywności.

Dodatkowo w Wytycznych zawarte są szczegółowe regulacje dotyczące dodatku zadaniowego członków korpusu służby cywilnej zaangażowanym w realizację projektów w służbie cywilnej. Jak wynika z podrozdz. 4.5.1 pkt 6) Wytycznych dodatek zadaniowy członków korpusu służby cywilnej może być kwalifikowalny, o ile spełnione są następujące warunki:

  • dodatek zadaniowy jest przyznany w pełnej wysokości wyłącznie na zadania związane z PO KL i jest możliwe udokumentowanie faktu, że dodatek jest przyznany na ww. cele; 
  • przed przynaniem dodatku zadaniowego do zakresu obowiązków członka korpusu służby cywilnej nie należała realizacja zadań związanych z PO KL objętych dodatkiem zadaniowym, co powinno wynikać z dokumentów określających obowiązki oraz zadania przydzielone członkowi korpusu służby cywilnej; 
  • dodatek zadaniowy jest kwalifikowalny w ramach PO KL wyłącznie w okresie kwalifikowalności, tj. w okresie nie dłuższym niż okres realizacji projektu, do którego członek korpusu służby cywilnej jest zaangażowany.

Kwalifikowalność dodatku zadaniowego członków korpusu służby cywilnej powinna być oceniana z uwzględnieniem wyżej przedstawionego zapisy Wytycznych.