Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zawieszenie naboru wniosków w ramach Działania 9.4 PO KL

data publikacji: 25-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr PO KL/9.4/1/11 zostaje zawieszony z dniem 1 września br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 18 sierpnia br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.