Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja o przedłużeniu terminu posiedzenia KOP - Poddziałanie 9.1.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pragnie poinformować, iż w związku z dużą ilością wniosków aplikacyjnych złożonych do WUP w Poznaniu i przekazanych do oceny merytorycznej dla Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, termin posiedzenia Komisji Oceny Projektów zostaje przedłużony do dnia 11 lipca 2008 r.