Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu 9.1.2

data publikacji: 25-08-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że trzecie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/10 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych rozpocznie się w dniu 29 sierpnia 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest formalny został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.