Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przesunięcie terminu posiedzenia KOP w ramach Poddziałania 7.2.2

data publikacji: 01-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że drugie posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej zaplanowane na dzień 1 września 2011 roku rozpocznie się w dniu 5 września 2011 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.