Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL

data publikacji: 20-09-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 13 maja – 22 lipca 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Do pobrania: