Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL

data publikacji: 28-09-2011

WUP w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało aktualizacji „FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL” w obszarze dotyczącym wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 w następującym zakresie:

  • zmianie uległ sposób ujmowania uczestników w projektach, w których występuje wsparcie w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. IZ PO KL podjęła decyzję, że doposażenie stanowiska pracy należy traktować jako wsparcie udzielone osobom bezrobotnym (a nie jak dotychczas jedynie jako wsparcie kierowane do instytucji). Jednocześnie w celu uniknięcia konieczności korygowania danych z lat poprzednich, przyjęto, iż zmiana obejmuje projekty realizowane w Poddziałaniu 6.1.3 od 2011 r. W związku z tym, osoba skierowana na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy, w projektach realizowanych od początku 2011 r., powinna wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie, a jej dane powinny być wprowadzone do zakładki Dane uczestników indywidualnych. Dodatkowo, w zakładce Dane instytucji należy wprowadzić informacje o przedsiębiorstwie, które otrzymało doposażenie, a także uwzględnić je w załączniku nr 2 do wniosku o płatność, w tabeli nr 5 liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie.
  • w sytuacji, gdy środki zostały już wypłacone w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy a osoba została skierowana do przedsiębiorcy na wyposażone, doposażone stanowisko pracy w 2011 r., wówczas powinna ona wypełnić deklarację uczestnictwa w projekcie i zostać wykazana w Formularzu PEFS 2007 jako uczestnik indywidualny. Zgodnie z wytycznymi IZ PO KL deklaracja uczestnictwa w projekcie powinna zostać podpisana przez uczestnika w momencie udzielenia pierwszej formy wsparcia, np. w dniu podpisania umowy o pracę.
  • określono moment zakończenia udziału w projekcie dla osób, w przypadku których zastosowano wsparcie w formie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. I tak, jeśli kwestia zakończenia udziału w projekcie nie została określona przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, za moment zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie można przyjąć ostatni dzień zatrudnienia uczestnika projektu. Natomiast za moment rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie przedsiębiorstwa można przyjąć początek i koniec okresu obowiązywania umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a Beneficjentem (powiatowym urzędem pracy).

 

Zaktualizowany „FAQ w systemie PEFS 2007 dla PO KL”, czyli zestawienie pytań i odpowiedzi w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007 dostępny jest pod poniższym linkiem: