Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Główne założenia prac doktorskich

W związku z realizacją projektu systemowego pt. „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prezentuje bazę zawierającą główne założenia prac doktorskich, których autorami są stypendyści projektu.

Celem utworzenia bazy jest upowszechnienie wyników badań prowadzonych przez młodych naukowców oraz dotarcie z nimi do jak największej liczby wielkopolskich przedsiębiorców, dzięki czemu wzmocni się współpraca między sektorem badawczo – rozwojowym a sektorem przedsiębiorstw.
Prace doktorskie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp.
Imię i nazwisko
Tytuł pracy doktorskiej
Główne założenia
praca doktorskiej
1.
Aleksander Jamsheer
Identyfikacja nowych genów
i regionów odpowiedzialnych za powstawanie wrodzonych wad kończyn u człowieka
2.
Agnieszka Laurentowska
Synteza, właściwości fizykochemiczne i użytkowe syntetycznych kompozytów tlenkowych typu Zno-SiO2
 
3.
Julia Staręga – Rosłan
Czynniki określające specyficzność RNaz Dicer i Drosha w procesie biogenezy mikroRNA
4.
Elżbieta Barczak
Poziom inbredu osobniczego i matczynego oraz jego wpływ na wybrane cechy użytkowe owiec
5.
Jan Mizgajski
Wpływ struktury gospodarczej na emisję dwutlenku węgla w Polsce
6.
Justyna Milewska
Katalizatory miedziowo-złotowe na nośnikach typu SBA-3 - właściwości fizykochemiczne i katalityczne
7.
Maciej Jarzębski
Modyfikacja i badanie właściwości fizykochemicznych nowych kompleksów nanocząstek przeznaczonych do nanodiagnostyki i systemów bezpośredniego dostarczania leków
8.
Justyna Gornowicz – Porowska
Ekspresja elastazy neutrofilów a autoimmunizacja wobec transglutaminazy naskórkowej, BP180, BP230 oraz desmoglein 1
 i 3 w autoimmunizacyjnych dermatozach pęcherzowych
9.
Maciej Orsztynowicz
Markery pluripotencji zarodkowych komórek bydła
10.
Nina Borucka
Morfolinowe ciecze jonowe
11.
Sebastian Mucha
Zachowanie bioróżnorodności populacji jeleni utrzymywanych w ogrodach zoologicznych
12.
Barbara Jurzyk
Spektroskopowe badania stanów elektronowych fotoaktywnych kompleksów porfiryn
13.
Mariusz Kot
Bioaktywne amoniowe ciecze jonowe, synteza i właściwości
14.
Karol Pietruczuk
Wpływ zmienności wybranych parametrów fizykochemicznym wód na makrofitową ocenę stanu ekologicznego rzek
15.
Maciej Bazarnik
Influence of monocrystalline surfaces on switching possibilities of 4-anilino-4’nitroazobenzene
16.
Paulina Paczyńska
Bioinformatyczna analiza genów mikroRNA potencjalnie wpływających na gospodarkę lipidową
17.
Joanna Mikołajczyk – Stecyna
Analiza polimorfizmów genów wybranych metaloproteaz i ich inhibitorów u pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej oraz niedrożnością aortalno – biodrową
18.
Jacek Kujawski
Synteza i właściwości biologiczne niektórych skondensowanych pochodnych pirazolu
19.
Anna Kietrys
Korelacja zmian w molekularnym mechanizmie biosyntezy białka w odpowiedzi na stres wywołany herbicydami w układzie roślinnym
20.
Krzysztof Wiaderek
Antropotechniczne modelowanie sztywności siedzisk mebli do wypoczynku
21.
Krzysztof Wiśniewski
Struktura i właściwości warstw wierzchnich zawierających bor i azot wytwarzanych z zastosowaniem procesów dyfuzyjno – laserowych
22.
Anna Olejnik
Oznaczenie niskocząsteczkowych peptydów w formulacjach kosmetycznych oraz badanie ich przenikania przez błony syntetyczne
23.
Wojciech Biegański
Wielomodowy system wizyjny do eksploracji podwodnej – techniki akwizycji obrazów, metody ekstrakcji cech obiektów podwodnych, algorytmy automatycznego rozpoznawania
24.
Angelika Ziółkowska
Wykorzystanie techniki mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w połączeniu ze spektometrią mas (SPME-MS) do oceny jakości i autentyczności napojów alkoholowych
25.
Szymon Fierek
Integracja transportu prywatnego i publicznego na przykładzie aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem metod stymulacji ruchu i wielokryterialnego wspomagania decyzji
26.
Monika Rojewska
Badanie właściwości adsorpcyjnych dwuskładnikowych mieszanin zawierających czwartorzędowe pochodne substancji lizosomotropowych
27.
Alicja Szulc
Wpływ ramnoplidów na biodegradację oleju napędowego z dodatkiem biodiesla przy wykorzystaniu konsorcjów bakteryjnych
28.
Łukasz Janus
Rola tlenku azotu w nabytej odporności systemicznej liści ziemniaka (Solanum tuberosum'Bintje') na grzyb Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
29.
Monika Piwecka
Terapeutyczne wykorzystanie kwasów nukleinowych
30.
Karolina Górzyńska
Grzyby endofityczne traw: analiza ekologiczno-molekularna mechanizmów uruchamiających cykl płciowy grzyba
31.
Hanna Piotrowska
Działanie przeciwnowotworowe metylowych analogów resweratrolu
32.
Ilona Acznik
Ciecze jonowe jako elektrolity do ogniw litowych i litowo-jonowych
33.
Krzysztof Fic
Elektrochemiczne systemy magazynowania/konwersji
energii
34.
Dominik Belter
Sterowanie kroczeniem robota sześcionożnego po nierównym terenie z wykorzystaniem uczenia i optymalizacji metodami inteligencji obliczeniowej
35.
Mariola Sądej – Bajerlein
Materiały kompozytowe polimer/krzemionka utwardzane światłem
36.
Radosław Wichniarek
Sterowanie jakością modeli w technologiach szybkiego prototypowania poprzez kontrole błędu objętości
37.
Karolina Cieślak
Wykorzystanie adsorpcji do wydzielania 1,3 – propanadiolu i erytrytolu z roztworu po biokonwersji glicerolu
38.
Krzysztof Kuśnierek
Wyznaczanie zawartości węgla organicznego w wybranych glebach na podstawie odbicia spektralnego w zakresie optycznym
39.
Anna Modlińska
Wpływ struktury molekularnej kalamitycznych ciekłych kryształów na ich parametr porządku oraz tworzenie monowarstw na granicy faz
40.
Marek Kubis
Język zapytań dla leksykalnej bazy danych typu WordNet
41.
Agnieszka Pilarska
Wpływ prekursorów i metod otrzymywania na właściwości fizykochemiczne i użytkowe MgO
42.
Ariadna Nowicka
Proces polimeryzacji układów dwuskładnikowych inicjowanej fotochemicznie-badania metodami spektroskopii optycznej (Brillouinowskiego i Ramanowskiego rozpraszania światła)
43.
Anna Modrzejewska – Sikorska
Syntetyczne kompozyty tlenkowe CuO·SiO2 – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
44.
Małgorzata Kalak
Udział miRNA w regulacji alternatywnego spicingu u roślin
45.
Michał Fularz
Architektury sprzętowo-programowe wbudowanych, reprogramowalnych systemów wizyjnych
46.
Filip Walkiewicz
Ciecze jonowe z anionem azolanowym
47.
Magdalena Emmons
Heterogeniczne katalizatory tlenkowe w procesie oksyetylenowania estrów wyższych kwasów tłuszczowych
48.
Wojciech Szlachcic
Eksperymentalna terapia komórkowa choroby Huntingtona z wykorzystaniem technologii iPSC
49.
Agnieszka Kownacka
Synteza, struktura i aktywność katalityczna kompleksów Fe(0) w procesach hydrosililowania
50.
Jędrzej Osiński
Modelowanie i przetwarzanie wiedzy czaso – przestrzennej Model XCDC – aspekty teoretyczne oraz rozwiązania aplikacyjne
51.
Grzegorz Burzyński
Modelowanie i analiza pracy reaktora cyrkulacyjnego z ciągłą separacją produktów w module membranowym
52.
Marta Podralska
Podłoże genetyczne wybranych zespołów polipowatości hamartomatycznych
53.
Łukasz Ławniczak
Biodegradacja związków powierzchniowyo – czynnych – biologiczna separacja faz jako metoda utylizacji zużytych cieczy chłodzących
54.
Łukasz Wojtyla
Skład białkowy i funkcjonowanie mitochondriów osi zarodkowych łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w warunkach zasolenia
55.
Jan Chmielewski
Badania właściwości termodynamicznych gazów specjalnych i procesu ich spalania w wysokosprawnych procesach cieplnych
56.
Andrzej Woyda - Płoszczyca
Regulacja aktywności systemów rozpraszających energię, oksydazy alternatywnej
i białka rozprzęgającego, w mitochondriach ameby Acanthamoeba castellanii
57.
Ewelina Adamska
Poszukiwanie nowych inhibitorów epigenetycznych jako potencjalnych leków przeciwnowotworowych
58.
Marcin Pieczyński
Wyciszenie ekspresji genów CBP20 i CBP80 w ziemniaku a tolerancja roślin na niedobór wody
59.
Katarzyna Walczak - Zeidler
Modyfikowane związkami organicznymi mezoporowate krzemionki zawierające niob – synteza, charakterystyka i potencjalne zastosowanie
60.
Bartłomiej Milanowski
Wpływ glikoproteiny -P na rozmieszczenie wybranych chiralnych kongenerów polichlorowanych bifenyli oraz ich metabolitów u myszy
61.
Andrzej Pawłowski
Efektywność suszenia nasyconych materiałów porowatych w warunkach niestacjonarnych
62.
Mateusz Barczewski
Analiza niestabilności powstających w trakcie procesu wytłaczania
63.
Weronika Jóźwiak
Udział selenu w mechanizmie tolerancji ogórka (Cucumis sativus L.) na deficyt wody i czynnik allelopatyczny
64.
Lidia Marciniak
Metodyka badania dokładności fotogramatycznych systemów pomiarowych
65.
Michał Piechota
Charakterystyka ekspresji receptorów scavenger w błonach komórkowych monocytów ludzkich
u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
66.
Marcin Tobółka
Wewnątrz populacyjne i zewnątrz populacyjne czynniki wpływające na dynamikę populacji bociana białego Ciconia ciconia w południowo-zachodniej Wielkopolsce
67.
Marcin Michalak
Kriokonserwacja zasobów genowych rodzimych gatunków dzikich drzew
i krzewów owocowych
68.
Michał Moritz
Zastosowanie materiału mezoporowatego SBA-15 jako nośnika dla substancji leczniczych
69.
Mariusz Dziadas
Ocena potencjału tworzenia związków zapachowych w odmianach winorośli wykorzystywanych do produkcji polskich win gronowych