Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwającym naborze wniosków w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku

data publikacji: 12-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Poddziałań/Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

  • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekty z komponentem ponadnarodowym (konkurs zamknięty nr 1/POKL/6/E.1.1/11);
    ALOKACJA: 10 000 000,00 PLN
  • Priorytet VII Promocja integracji społecznej – projekty innowacyjne testujące (konkurs zamknięty nr 1/POKL/7/D.1.1/11); 
    ALOKACJA: 6 000 000,00 PLN 
  • Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe (konkurs otwarty nr POKL/8.1.2/2/11);
    ALOKACJA: 15 000 000,00 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.