Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 24-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 02.08.2011 r. – 09.09.2011 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: