Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca wystawiania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w odniesieniu do beneficjentów będących płatnikami podatku od towarów i usług

data publikacji: 31-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia interpretację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odnośnie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 oraz § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (1) (dalej: rozporządzenie MPiPS), beneficjenci ww. wsparcia są zobowiązani do zwrotu równowartości odzyskanego podatku od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji. W związku z powyższym, powstaje wątpliwość, czy i w jaki sposób kwestia zwrotu podatku od towarów i usług powinna zostać uwzględniona w zaświadczeniu o pomocy de minimis.

Udzielenie pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wiąże się z koniecznością wystawienia przez organ udzielający pomocy zaświadczenia, potwierdzającego wartość i charakter udzielonej pomocy (art. 5 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (2)). Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie określony został w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (3). Zgodnie ze wzorem, w zaświadczeniu podaje się wartość brutto udzielonej pomocy.

W celu poprawnego sumowania pomocy de minimis, jej wartość, zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (4), należy uwzględnić w kwocie brutto, czyli bez potrącania podatków ani innych opłat. Należy jednak zwrócić uwagę na § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielonej w różnych formach (5), w których zdefiniowano pojęcie ekwiwalentu dotacyjnego brutto (dalej: EDB). W przypadku dotacji, wartość pomocy równa jest EDB, stanowiącemu kwotę przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym. A zatem przy obliczaniu EDB (a tym samym wartości pomocy, którą należy wskazać w zaświadczeniu) nie wlicza się wartości podatku od towarów i usług, ani podatku akcyzowego. Dlatego też zarówno wysokość dotacji uwzględniająca wartość VAT – w przypadku beneficjenta nie mającego możliwości jego odliczenia, jak i dotacja pomniejszona o wartość VAT – w odniesieniu do podmiotu, który ma możliwość jego odliczenia – będzie stanowiła kwotę brutto. Kwotą netto byłaby wartość pomocy pomniejszona jedynie o wysokość podatku dochodowego.

Wydanie zaświadczenia ma na celu określenie faktycznej wartości pomocy udzielonej beneficjentowi. Jeżeli zatem de facto udziela się mu pomocy bez wartości VAT, to taką kwotę pomocy należy wskazać w zaświadczeniu.

W przedmiotowej sprawie, wartość wskazana na zaświadczeniu wydawanym w dniu podpisania umowy powinna odpowiadać kwocie rzeczywiście wypłaconej beneficjentowi. W sytuacji, gdy beneficjent dokonuje, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 6 oraz § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MPiPS, zwrotu odzyskanego podatku od zakupionych w ramach refundacji towarów i usług, podmiot udzielający pomocy powinien dokonać korekty wysokości udzielonej pomocy poprzez wystawienie na dzień dokonania zwrotu nowego zaświadczenia, określającego wartość faktycznie otrzymanej przez beneficjenta pomocy de minimis (tzn. pomniejszonej o zwrócony podatek od towarów i usług).

1) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 922).
2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 i z 2011 r. Nr 34, poz. 174).
4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 ze zm.).