Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Interpretacja Instytucji Zarządzającej PO KL dotycząca realizacji staży zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

data publikacji: 31-10-2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące realizacji staży zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL w projektach typu outplacement.

W przypadku realizacji w ramach Poddziałania 8.1.2 formy wsparcia w postaci staży lub praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, IZ PO KL proponuje przyjąć analogiczne podejście do stosowanego w Poddziałaniu 6.1.1, co pozwoli zachować jednolity system wsparcia oferowany w ramach Programu. Tym samym proponuje się przyjąć zasadę, iż osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, iż zastosowanie powyższej formy wsparcia w ramach projektów typu outplacement, powinno być uzależnione od indywidualnego statusu na rynku pracy danego uczestnika projektu. Wsparcie w formie staży lub praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie powinno być oferowane tym uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy i wymagają przekwalifikowania. Ewentualne przyznanie tego typu pomocy osobom pozostającym jeszcze w zatrudnieniu (przewidzianym do zwolnienia lub zagrożonym zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy) jest możliwe, o ile nie będzie niekorzystnie wpływać na wykonywanie obowiązków pracownika wynikających z wiążącej go z pracodawcą umowy o pracę.

Dodatkowo WUP w Poznaniu zawiadamia, iż przepisy precyzujące sposób przyznania tego typu wsparcia zostaną uwzględnione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL podczas obecnie dokonywanej nowelizacji tego dokumentu.